System Package v2.8

anapaya-system-v2.8.14 (2023-12-20)

Upgraded Packages

 • libssh-4 (0.9.6-2ubuntu0.22.04.1 => 0.9.6-2ubuntu0.22.04.2)

anapaya-system-v2.8.13 (2023-12-12)

Added Packages

Upgraded Packages

anapaya-system-v2.8.12 (2023-12-08)

Upgraded Packages

 • libc-bin (2.35-0ubuntu3.4 => 2.35-0ubuntu3.5)

 • libc6 (2.35-0ubuntu3.4 => 2.35-0ubuntu3.5)

 • locales (2.35-0ubuntu3.4 => 2.35-0ubuntu3.5)

anapaya-system-v2.8.11 (2023-12-07)

Upgraded Packages

 • curl (7.81.0-1ubuntu1.14 => 7.81.0-1ubuntu1.15)

 • libcurl4 (7.81.0-1ubuntu1.14 => 7.81.0-1ubuntu1.15)

anapaya-system-v2.8.10 (2023-11-23)

Upgraded Packages

anapaya-system-v2.8.9 (2023-11-22)

Added Packages

Upgraded Packages

anapaya-system-v2.8.8 (2023-11-17)

Upgraded Packages

 • intel-microcode (3.20230808.0ubuntu0.22.04.1 => 3.20231114.0ubuntu0.22.04.1)

anapaya-system-v2.8.7 (2023-11-07)

Upgraded Packages

anapaya-system-v2.8.6 (2023-10-31)

Added Packages

Upgraded Packages

anapaya-system-v2.8.5 (2023-10-25)

Upgraded Packages

 • libssl3 (3.0.2-0ubuntu1.10 => 3.0.2-0ubuntu1.12)

 • openssl (3.0.2-0ubuntu1.10 => 3.0.2-0ubuntu1.12)

anapaya-system-v2.8.4 (2023-10-20)

Added Packages

Upgraded Packages

anapaya-system-v2.8.3 (2023-10-12)

Upgraded Packages

 • curl (7.81.0-1ubuntu1.13 => 7.81.0-1ubuntu1.14)

 • libcurl4 (7.81.0-1ubuntu1.13 => 7.81.0-1ubuntu1.14)

anapaya-system-v2.8.2 (2023-10-05)

Added Packages

Upgraded Packages

anapaya-system-v2.8.1 (2023-10-04)

Upgraded Packages

 • libc-bin (2.35-0ubuntu3.3 => 2.35-0ubuntu3.4)

 • libc6 (2.35-0ubuntu3.3 => 2.35-0ubuntu3.4)

 • locales (2.35-0ubuntu3.3 => 2.35-0ubuntu3.4)

anapaya-system-v2.8.0 (2023-09-27)

Upgraded Packages

 • caddy (2.6.4~anapaya7 => 2.6.4~anapaya8)

All Packages